Assessoria Jurídica a Barcelona

Secció mercantil
Constitució de S.L. (de capital social no superior a 3.010 euros), constitució de cooperatives, contracte privat de compravenda, de participacions socials o accions, escritura de compravenda de participacions socials o accions, alta d' empresa en el IAE, alta d' empresa a la Seguridad social, escritura de poders, etc.
 
Secció matrimonial
Separacions i divorcis, mesures provisionals, modificacions de mesures contencioses, execució de sentències (impagament de pensió d' aliments, incompliment de règimen de visites, etc), judicis per violència domèstica, dissolució i liquidació de ganancials, procediment civil de separació o divorci contenciós, etc.
 
Secció herències
Demanda de accepció d' herències amb testament, demanda de reclamació de legítima, demanda de divisió i partició d' herències, escritura d' aceptació d' herència i escritura de manifestació de hereus, liquidació d'impost de succesions, etc.